Garanti

Det store flertallet av tannbehandlinger som utføres medfører ingen problemer, og god informasjon og dialog løser de fleste reklamasjoner og uenigheter. Det finnes ingen særskilt forbrukerlovgivning som regulerer dette området, men alminnelige avtalerettslige prinsipper kan komme til anvendelse.

Vårt mål er fornøyde pasienter. Vi ønsker at du som pasient, skal ha realistiske forventninger til den tannbehandlingen du skal motta. Ved å motta god og utfyllende informasjon, både skriftlig og muntlig, har du som pasient muligheten til å gjøre gode og veloverveide behandlingsvalg. 

Tanntunet har lagt ut mye behandlingsinformasjon på hjemmesiden. Vi oppfordrer deg til å lese om behandlingen du skal motta. Vanligvis sender vi en tekstmelding, med en link til hjemmesiden om hva du bør lese. Still spørsmål hvis noe er uklart. Tannlegen din informerer også, før oppstart av behandlingen, om hvilke behandlingsalternativer du har og mulige fordeler og ulemper ved hvert alternativ. 

Å bli informert på forhånd om forventet levetid på forskjellige typer behandlinger og å bli orientert om mulige komplikasjoner, kan justere pasientens forventninger til behandlingen og avverge at konflikter oppstår i etterkant.  

Forbehold ved resultatet

Ofte kan tannlegen se at behandlingsresultatet kan være uforutsigbart. Det er da vanlig at tannlegen tar forbehold ved resultatet ved for eksempel å si at man skal prøve å rotfylle en tann, men ikke er sikker på resultatet. Pasienten kan da velge å trekke tannen eller å takke ja til tilbudet om å rotfylle tannen med forbehold, der reklamasjonskrav da vil være utelukket. 

Tannlegen journalfører også dette forbeholdet. Les mer om «Rotfyllinger» og mulige forbehold på hjemmesiden. Det gis ingen garantier på rotfyllinger, men slike forbehold gis også ved andre typer behandlinger, der vi ser at tannen/tennene som skal behandles for eksempel er reduserte, pasienten sliter med å gape, vanskelig tilgjengelighet, brekningsreflekser, osv.  

Innsatsforpliktelse ved medisinsk nødvendig tannbehandling 

I Rt.2008 s. 537 uttaler Høyesterett at «dersom ikke annet er avtalt, har en lege som har påtatt seg å yte helsehjelp, bare påtatt seg en innsatsforpliktelse, og ikke noen resultatforpliktelse. Hvis ikke legen har påtatt seg resultatforpliktelse, vil en ny operasjon fordi den første ikke gav de forventede resultater, måtte anses som en fortsettelse av oppfyllelsen av den opprinnelige avtalte behandling.«  

Det samme må gjelde for innholdet i tannlegens ytelse, som i utgangpunktet vil være en innsatsforpliktelse. Selv om det tas forbehold om resultatet og ytelsen er en innsatsforpliktelse, må det kunne stilles visse krav til resultatet av nødvendige behandlinger. Ytelsen skal holde en viss faglig standard, og avvik fra denne kan utgjøre en mangel. Ved enkle rutinemessige behandlinger er det mindre grunn til å ta forbehold om resultatet, enn ved store behandlinger der behandlingsbehovet har utviklet seg over tid. Ikke alle tenner kan reddes, men det kan være verdt et forsøk å rotfylle i stedet for å trekke en tann med en gang. En tapt tann må ofte erstattes av en bro eller et implantat og grunntanken er at det er best å bevare egne tenner.  

Pasienten har antakelig større forventninger til hvordan resultatet skal bli ved estetisk behandling, enn ved nødvendig medisinsk tannbehandling, men det er i seg selv ikke avgjørende for om det foreligger en mangel, der resultatet ikke er som forventet. Er pasienten forespeilet et visst resultat,  er dette en mangel, hvis resultatet ikke blir som forventet og forespeilet. Ytelsen er også mangelfull om den ikke holder en viss faglig standard, uavhengig av hvilket resultat som er forespeilet. Resultatet vil i alle tilfeller bero på individuelle forutsetninger hos pasienten og dette skal være kommunisert og informert om på forhånd.  Alle forbehold i forhold til forventet resultat skal være kommunisert til pasient på en god måte. Det skal også være journalført. Les mer https://www.duo.uio.no «Pasienters rettigheter etter tannbehandling hos privatpraktiserende tannlege». 

Garantiens formål

Garantien skal sikre pasienten dersom det oppstår problemer som følge av mulige feil utført av tannlege og/eller tannteknisk laboratorium. Garantien er en avtale mellom pasient og behandlende tannlege hos Tanntunet Tannhelsesenter AS.  

Fast protetikk som kroner, broer, skallfasetter og innlegg/onlay 

Tanntunet gir deg 5 års garanti på kroner, broer, innlegg, onlay og skallfasetter. Garantien gjelder fra sementeringsdato, og under forutsetning av at arbeidet er betalt i sin helhet. Den gjelder, med unntak av om konstruksjonen har vært utsatt for ytre vold/skadeGarantien gjelder omgjøring om konstruksjonen går i stykker og resementering om konstruksjonen løsner 

Det er en forutsetning at garantiarbeidet utføres av behandlende tannlege på Tanntunet Tannhelsesenter og at du som pasient følger opp det kontrollprogram som individuelt blir lagt opp for deg. Du må møte til regelmessige tannlegekontroller.  

Garantien gjelder ikke hvis tannen knekker/går istykker og kronen/broen løsner pga. dette.  

Det er viktig å være klar over at garantien ikke er en ren «fornøydhetsgaranti». Det er for eksempel ikke mulig å få skifte en krone gratis fordi man i ettertid ikke liker kronens utseende. Det finnes ingen angrefrist etter at kroner, broer eller fasetter er påsatt.  

Før porselenskronen, broen eller skallfasetten blir påsatt, må du godkjenne utseende, form og farge. Da er det viktig at du bruker den tiden du trenger og er sikker på at du er fornøyd. Først etter at du har godkjent kronen, broen eller skallfasetten kan den sementeres fast.  

Preparering for krone, bro, fasett, innlegg/onlay og fyllinger kan traumatisere en tann slik at det blir behov for en rotfylling. En slik rotfylling kan ikke tannlegen forutse og den dekkes derfor ikke av garantien. Dette er en kjent risiko ved tannbehandling. Les mer om dette under «Rotfyllinger«. 

Enkle porselensavskallinger som ikke har noe å si for funksjon og estetikk, anbefaler vi å la stå. Faren for rotfylling øker ved ytterligere traumatisering av tannen.  

Om det oppstår betennelse i tannkjøttet og pilartennene utvikler periodontitt/tannkjøttsykdom som en følge av manglende oppfølging fra pasientens side, vil ikke garantien gjelde. 

Fyllinger 

Tanntunet gir deg 1 års garanti på fyllinger. Dette gjelder ikke fyllinger der tannlegen har informert om at fyllingen har en usikker prognose og der dette er journalført.  

Preparering for fyllinger kan traumatisere en tann slik at det blir behov for rotfylling. En slik rotfylling kan ikke tannlegen forutse og den dekkes derfor ikke av garantien. Dette er en kjent risiko ved tannbehandling. Les mer om dette under «Rotfyllinger«. 

Proteser – avtagbare tannerstatninger 

Tanntunet gir 3 års garanti på helproteser, delproteser støttet på egne tenner og forskjellige proteseløsninger støttet på implantater. Garantien gjelder fra utleveringsdato og gis under forutsetning av at arbeidet er betalt i sin helhet. Den gjelder, med unntak av om protesen har vært utsatt for ytre vold/skade, fall i gulvet osv. Garantien gjelder ikke for immediat proteser eller midlertidige proteser.  

Garantien gjelder ikke tennene eller implantatene delprotesen/dekkprotesen er støttet på. Disse kan rammes av periodontitt og periimplantittTenner og implantater kan løsne og protesen får redusert feste. Tenner kan også knekke. Les mer under «Periodontitt – tannkjøttssykdom» og «Periimplantitt – nedbrytninga av ben rundt implantater» 

Ved tap av egne tenner, må som oftest protesen utvides/bygges på, men noen ganger må det lages ny protese fordi tannen som tapes er en viktig festetann for protesen. Utvidelse av protesen eller tillaging av ny protese ved tap av tenner/implantater, dekkes ikke av garantien.  

Garantien gjelder ikke ved store vekttap eller ved kraftig vektøkning over en kort periode. Da forandres kjevekammen og protesen vil ikke passe.  

Pasienter med kraftig og velutviklet kjevemuskulatur som har egne tenner i underkjeven, kan ofte oppleve at proteser i overkjeven sprekker eller går i stykker. Ved gjentagende ødeleggelser av slike overkjeveproteser vil ikke garantien gjelde.  

Implantatkirurgi – innsetting av implantat 

Stort sett utføres implantatkirurgi med suksess. Noen få opplever imidlertid at ett eller flere implantater blir utstøtt som følge av en kroppslig reaksjon. Les mer om dette under «Informasjon om implantater«. Kirurgene ved Tanntunet reopererer alle, en gang kostnadsfritt, om dette skulle skje. Den reelle risikoen for utstøtning av implantater begrenser seg til de seks første månedene etter kirurgien. Etter dette er risikoen liten, og eventuelle problemer som måtte oppstå dekkes ikke av garantien.  

Pasienten bør være klar over at røyking eller mangelfull munnhygiene vil kunne påvirke utfallet av implantatkirurgien negativt. Der vi unntaksvis utfører implantatkirurgi på storrøykere, utføres ikke en reoperasjon kostnadsfritt.  

Garantien gjelder ikke dersom implantater går tapt på grunn av sykdom hos pasienten etter at implantatet er osseointegrert/tilhelet, for eksempel om pasienten får periimplantitt. Les mer under «Perimplantitt – nedbrytning av ben rundt implantater«. Pasienten må betale for periimplantittbehandlingen selv. Dette skyldes en biologisk vevsrespons som tannlegen ikke kan klandres for.  

Vi bruker vanligvis implantater, der produsenten gir livstidsgaranti. Produsenten erstatter da implantatet uavhengig årsak. Ved sjeldne unntak, der vi velger å bruke en annen produsent, vil pasienten få beskjed og informasjon om dette 

Denne livstidsgarantien innebærer at pasienten alltid vil få et nytt implantat gratis fra produsent, men pasienten må betale for arbeidet kirurgen og tannlegen utfører. Pasienten må også betale for tannerstatningen på toppen av det nye implantatet.  

Faste tannerstatninger på implantater 

Tanntunet gir 5 års garanti på faste tannerstatninger (kroner og broer) på implantater. Garantien gjelder fra påsettings-dato og gis under forutsetning av at arbeidet er betalt for i sin helhet. Garantien gjelder, med unntak av om konstruksjonen har vært utsatt for ytre vold/skade. Det er en forutsetning at garantiarbeidet utføres av behandlende tannlege på Tanntunet og at du som pasient følger opp det kontrollprogram som individuelt blir lagt opp for deg. Du må møte til regelmessige tannlegekontroller. 

Vi bruker som oftest individuelt tilpassede distanser i titan, på single kroner. Disse distansene har samme garanti som implantatene vi bruker. Det er Zirkonia kronen på toppen av distansen som har 5 års garanti.  

Det er viktig å være klar over at garantien ikke er en ren «fornøydhetsgaranti». Det er for eksempel ikke mulig å få skiftet en krone på et implantat gratis, fordi man i ettertid ikke liker kronens utseende. Det finnes ingen angrefrist etter at tannerstatningen er endelig påsatt. Før tannerstatningen settes ordentlig på, må du godkjenne utseende, form og farge under innprøving. Da er det viktig at du bruker den tiden du trenger og er sikker på at du er fornøyd. Samtidig er det viktig å vite at estetikken ved implantaterstatninger i front ikke alltid blir optimal. Dette er beskrevet under «Informasjon til implantatpasienter«.  

Det er meget viktig at du tar raskt kontakt, hvis noe føles løst eller oppleves annerledes ved implantatet og tannerstatningen. Vi lager stort sett skrudde løsninger, dvs. at tannerstatningen kan skrus av og repareres ved behov, men disse indre skruene kan løsne og knekke. Les mer under «Informasjon til implantatpasienter» 

Manglende bruk av anbefalt bittskinne kan medføre at garantien ikke gjelder.  

Pasienten bør være klar over at mangelfull munnhygiene og røyking vil kunne forårsake periimplantitt som kan gi redusert estetikk i tannkjøttsområdet over tid.  

Pasientens plikter 

Det er svært viktig at du går til regelmessige kontroller hos tannlege etter at du har mottatt tannbehandling på Tanntunet. Resultatet kan ellers være, at du etter en stund befinner deg i samme situasjon som før behandlingen, og uten gyldig garanti. Garantien gjelder bare hvis du oppsøker tannlege minst en gang i året og følger anbefalt innkallingsintervall. Dette må bekreftes av behandlende tannlege, dersom du ikke lenger er pasient på Tanntunet.  

Det er viktig at du utfører god og regelmessig tannhygiene og følger anbefalingene som er gitt.  

Om et problem oppstår, må pasienten ta kontakt med en gang. Pasienten må avtale en undersøkelse hos behandlende tannlege på Tanntunet. Der vil vi sjekke hva problemet er, og hva som er årsaken. Deretter avtales videre behandling, samt om den inngår i garantien.  

Hvis det oppstår et problem som er omfattet av garantien, dekker vi tannbehandling på Tanntunet.   

Garantien dekker ikke: 

 • reiser til og fra klinikken i forbindelse med garantiarbeider 
 • tapt arbeidstid for pasient i forbindelse med garantiarbeid eller andre følgekostnader 
 • hvis pasienten velger en annen behandling enn den som tannlegen anbefaler 
 • skader som oppstår ved at avtalt behandlingsplan ikke følges 
 • skader på tannbehandling, forårsaket av ulykker 
 • avtagbare løsninger/proteser som har falt i gulvet osv.  
 • skader som oppstår på grunn av tannkjøttsykdommer 
 • utvikling av tannkjøttssykdommer eller andre sykdommer i tenner/tannkjøtt 
 • uforutsatte rotfyllingsbehandlinger etter tannbehandling
 • skader som oppstår på grunn av vektøkning eller vekttap over en kort periode  
 • hvis tannkjøttet eller kjevebenet svekkes/reduseres som følge av naturlige endringer 
 • mangelfull tannhygiene som påvirker/forårsaker problemer med implantater, fasetter, proteser, kroner, broer og fyllinger 
 • skader som skyldes at pasienten ikke har fulgt tannlegens råd, f.eks. bruk av bittskinne på natten ved store protetiske arbeider 
 • garantien er ikke gyldig dersom pasienten gir mangelfulle opplysninger om sin helsetilstand og medisinbruk før tannbehandlingen starter 
 • garantien er ikke gyldig dersom pasienten får en kronisk sykdom og dette skaper problemer med protetikken eller restaureringene